Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

16 เมษายน 2564
TOP