Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

27 กันยายน 2562
TOP