Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ...

TOP