Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 1 ปี 2564 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 4 ปี 2563 (เดือนตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี รายปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ...

TOP