Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 4 ปี 2560 ...

รายงานประจำปี 2560 ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ANNUAL REPORT 2017 OF ...

TOP