Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (เดือนมกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 4 ปี 2564 (เดือนตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 1 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 4 ปี 2563 (เดือนตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี รายปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม -กันยายน ...

TOP