Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

16 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

5 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

5 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

5 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

27 กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

27 กันยายน 2562
TOP