Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP