Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤติสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP