Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปน. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

 

           วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2560    เพื่อพิจารณา การทบทวนจัดทำ SWOT ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี พ.ศ 2562 – 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมีนายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

TOP