Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีบูรณาการให้บริการด้านแรงงานร่วมกับการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

pll_content_description

 

นายวิชาญ  ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำบริการด้านแรงงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีบูรณาการให้บริการด้านแรงงานร่วมกับการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และบรรเทาปัญหาการว่างงาน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือคนหางาน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง  นอกจากนี้ในการจัดงานดังกล่าว มีบริการแนะแนวอาชีพ  ทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ  และการจัดนิทรรศการด้านอาชีพ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี มีผู้มารับบริการด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

TOP