Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีที่

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ ๑) ประจำตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ และ ๒) ประจำตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดตามที่แนบ…ประกาศรายชื่อ

TOP