Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ดำเนินงานโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

TOP