Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP