Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสุจินดา บุญแอ

  นางสุจินดา บุญแอ

  แรงงานจังหวัดปัตตานี
  • นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล

   นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางรอฮานิง มะหะจิ

    นางรอฮานิง มะหะจิ

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นายสายัณห์ สังข์ทอง

     นายสายัณห์ สังข์ทอง

     พนักงานขับรถยนต์
     • นางสาวซัมซียะห์ สาและ

      นางสาวซัมซียะห์ สาและ

      ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
      • นางจุฑามาศ วิเชียรรัตน์

       นางจุฑามาศ วิเชียรรัตน์

       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์

   นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายภาณุ เส้งเล่ง

    นายภาณุ เส้งเล่ง

    พนักงานขับรถยนต์ ส 2
    • นางสาวนูรฮายาตี ปูเตะ

     นางสาวนูรฮายาตี ปูเตะ

     บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
     • นายพรเทพ เอื้อปกรณ์ชัย

      นายพรเทพ เอื้อปกรณ์ชัย

      ปฏิบัติงานประสานงานศูนย์แรงงานอำเภอ
      • นางสาวกัญญารัตน์ ไกรดำ

       นางสาวกัญญารัตน์ ไกรดำ

       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • นางสาวขนิษฐา หะยีมะแซ

   นางสาวขนิษฐา หะยีมะแซ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางกิมิฑา ผอมฉิม

    นางกิมิฑา ผอมฉิม

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางซาลีนา เงาะ

     นางซาลีนา เงาะ

     บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
     • นางสาวธันยาภรณ์ จักณรงค์

      นางสาวธันยาภรณ์ จักณรงค์

      ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
  • นางสาวภัทรวดี เงินวิลัย

   นางสาวภัทรวดี เงินวิลัย

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวนงนุช ยงยศยิ่ง

    นางสาวนงนุช ยงยศยิ่ง

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
    • นางสาวรอกีเยาะ ลาเต๊ะ

     นางสาวรอกีเยาะ ลาเต๊ะ

     ปฏิบัติงานธุรการ
     • นางสาวปัทมพร สุขใส

      นางสาวปัทมพร สุขใส

      พนักงานทำความสะอาด
TOP