Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี(พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

เล่มแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เล่มแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) ในการส่งเสริม คุ้มครอง และแรงงานพิการจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 -2564

387
TOP