Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(3) ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
-จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้านแรงงาน
-จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
-ประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
-ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ
-ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขต
พื้นที่จังหวัด
-ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานสู่แผนชุมขน
-ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
-ดำเนินงานโครงการพิเศษและงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
-จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย
-พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
-จัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ
-จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราขการ
-ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านแรงงาน
-จัดทำสถานการณ์แรงงานและข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน
-สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครแรงงาน
และศูนย์แรงงานประจำตำบล
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
-รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน
-รับผิดชอบบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
-ดำเนินการประชุมราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
-ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงาน
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงาน
แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
-ดำเนินการงานที่ไม่สามารถมอบให้กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งได้
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

1334
TOP