Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP