Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

แรงงานจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤติสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP