Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

แรงงานจังหวัดปัตตานี ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7

pll_content_description

TOP