Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ. ปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP