Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ออกตรวจบูรณาการ เพื่อคัดกรองและแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566

pll_content_description

TOP