Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ. ปัตตานี ร่วมให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

pll_content_description

TOP