Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ร่วมนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช.2ค ปี 2560

pll_content_description

 

 นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดปัตตานี ให้เข้าร่วมนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช.2ค ปี 2560 ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บในพื้นที่ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอมายอและอำเภอกะพ้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และใช้ในการวางแผนพัฒนาในทุกระดับได้อย่างแท้จริง ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ และ ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

TOP