Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ. ปัตตานี ร่วมตรวจติดตามและให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้ แก่สถานประกอบการกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

pll_content_description

TOP