Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ปี 2565

pll_content_description

TOP