Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปัตตานี ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา  หะยีมะแซ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  และในเวลา 13.00 น. นำชมรม TO BE NUMBER ONE ฺBIG C TANI  ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานชมรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ ร้านอาหารอะยัมบัง ปัตตานี

TOP