Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ. ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

TOP