Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปน. จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

 

                  นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้/แนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE และเป็นตัวแทนจังหวัดในการเข้าร่วมประกวดระดับภาคและระดับประเทศ ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา ชั้น 2 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนายจ้าง/ลูกจ้างจากสถานประกอบการที่ผ่านโครงการโรงงานสีขาว/มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ มยส. จำนวน 30 คน

TOP