Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

สรจ.ปน. จัดประชุมคณทำงานทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จปน. ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

 

                         วันที่ 19 มกราคม 2560 จังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ปี 2562 – 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมี จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ แทนแรงงานจังหวัด เป็นประธานในการประชุม

TOP