Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

            ตามที่จังหวัดปัตตานี ได้มีประกาศจังหวัดปัตตานี ลงวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลตรัง อำเภอมายอ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี นั้น  
            บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดปัตตานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี 
รายละเอียดตามที่แนบ…ประกาศผู้ผ่าน

TOP