Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

ด้วยจังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และของชาติตลอดจนภารกิจของจังหวัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ…ประกาศรับสมัคร

TOP