Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ๑) ประจำตำบลป่าบอน  อำเภอโคกโพธิ์  และ ๒) ประจำตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และของชาติตลอดจนภารกิจของจังหวัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร ๓ 

รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

TOP