Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และของชาติตลอดจนภารกิจของจังหวัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะในวัน เวลา ราชการ) สามารถยื่นสมัครได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร ๓ ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
…..รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

TOP