Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

pll_content_description

จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร ๓ ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

รายละเอียดตาม….ประกาศรายชื่อ (สัมภาษณ์)

TOP