Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดปัตตานี

pll_content_description

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดปัตตานี
             เวลา 13.30 น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี เข้าพบปะหารือข้อราชการกับนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ประชุมมหาเลลา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
             เวลา 14.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
             และเวลา 15.30. น. มอบของเยี่ยมผู้ประกันกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

TOP