Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2563

pll_content_description

วันที่ 31 มกราคม 2563  จังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพบปะ มอบหมายงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และรับฟัง ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงานในไตรมาสที่ 1 /2563 เป็นรายอำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา (ชั้น3) โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

TOP