Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22  มิถุนายน  2560 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของแรงงานจังหวัดปัตตานี  ตรวจบูรณาการ เรือประมง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปัตตานี ฝ่ายปกครอง ตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าและตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ แรงงานต่างด้าวจำนวน 41 คน และแรงงานไทย จำนวน 11 คน ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์แรงงาน ณ อ่าวปัตตานี

TOP