Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

pll_content_description

TOP