จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

        เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดปัตตานีต่อคณะกรรมการค่าจ้าง โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศากลางจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี  เวลา ๑๓.๓๐ น.