สนง.แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

 

 

 จังหวัดปัตตานีดำเนินโครงการคลินิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี  โดยบูรณาการนำภารกิจด้านแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่  สามารถสร้างรอยยิ้มและให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี