จังหวัดปัตตานีนำบริการด้านแรงงานสู่พื้นที่ชุมชนร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน

 

                            จังหวัดปัตตานีนำบริการด้านแรงงานสู่พื้นที่ชุมชนร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นายขรรค์เพชร์  บุษรานนท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี  พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะรัง  ร่วมบูรณาการภารกิจการบริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานออกให้บริการแบบครบวงจร ภายใต้ "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"  ในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี  มีประชาชนทั่วไป นักเรียนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อาทิ ให้ความรู้ด้านแรงงาน  ให้ความรู้ด้านประกันสังคม  ให้ความรู้ด้านการจัดหางาน  ให้ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับสมัครงาน  ฯลฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน หมู่ที่ 7 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่