สรจ.ปน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2560

 

                                  วันที่ 10 สิงหาคม 2560 จังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับทราบผลการประเมิณโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมีนายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม