จังหวัดปัตตานี จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว

 

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายวิชาญ  ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี ออกตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานต่างด้าว จังหวัดปัตตานี โดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว วัตถุประสงค์การจัดตั้งรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้ว ให้สามารถดำเนินการถูกต้องกฎหมายกำหนด เปิดการรับแจ้งระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ก่อนบทกำหนดโทษจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ตลอดในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี