ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2559 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี           

 

       -