จังหวัดปัตตานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดปัตตานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ณ บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ