ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2562

 

 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม